Jonah Kest thực hành yoga ở Việt Nam với thảm Liforme