പെട്രോൾ വില നൂറുകടത്താൻ ആർക്കാണ് ഉത്സാഹം? Crude oil and fuel price hike ? Vallathoru Katha